آرشیو رده

دیپلماسی فضایی

رویکرد متفاوت چین و هند در دیپلماسی فضایی

چین و هندکشور در رویکردشان روشی را در پیش گرفته‌اند تا به واسطه روابط فضایی با سایر کشورها، منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای خود به دست آورند. با این حال، نحوه، رویکرد و هدف بهره‌گیری از فناوری فضایی این دو کشور با یکدیگر متفاوت است.