آرشیو

TNO Space

ماهواره‌ها کلید توسعه اینترنت کوانتومی

کنسرسیومی از شرکت‌های اروپایی قصد دارند برای توسعه اینترنت فضایی برای شهرها و قاره‌ها پروژه لایکا را راه‌اندازی کنند. تلفات سیگنال در فیبر در طول مسافت به طور قابل توجهی آینده اینترنت کوانتومی جهانی را دچار مشکل می‌کند و این پروژه با تمرکز…