آرشیو

MPIA

آیا منشا حیات در کره خاکی فرازمینی است؟

محققان در جستجوی منشا حیات در زمین، به سرنخی جدید دست یافته‌اند که نشان می‌دهد پپتیدها (Peptide) می‌توانند در شرایطی خاص مانند شرایط فضا شکل بگیرند. پپتیدها متشکل از آمینو اسیدهای (Amino Acid) منفردی هستند که با ترتیبی خاص در کنار هم قرار…