آرشیو

University of Innsbruck

رصد نوعی ستاره دوگانه با رفتاری مرموز

ستاره‌شناسان آماتور با کمک متخصصان توانستند نوع جدیدی از منظومه ستاره‌ای دوگانه را با رفتاری مرموز کشف کنند. ستاره دوگانه یک سامانه ستاره‌ای است که در آن دو ستاره به‌دور مرکز سنگینی سراسری مشترک میان خود گردش می‌کنند.