آرشیو

University of Austin

آیا در قمر مشتری حیات وجود دارد؟

دانشمندان به یافته‌هایی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد اکسیژن می‌تواند در تماس با آب‌های زیرسطحی قمر اروپا (Europa) سیاره مشتری قرار بگیرد و عامل ایجاد حیات باشد. قمر اروپا همه‌ عوامل مهم حیات یعنی اکسیژن، آب و مواد مغذی را دارد، اما مشکل…