آرشیو

The Nature Conservancy

دسترسی به تصاویر ماهواره‌ای پلنت لبز برای ارگان‌های غیردولتی ممکن می‌شود

شرکت امریکایی پلنت لبز (Planet Labs)‌ از تصمیم خود برای راه‌اندازی برنامه‌ای خبر داده است که طی آن دسترسی به تصاویر ماهواره‌ای و خدمات پشتیبانی برای سازمان‌های غیردولتی ممکن می‌شود.