آرشیو

SISSA

جهان قابل مشاهده ۴۰ کوینتیلیون سیاه‌چاله دارد!

محققان تخمین زده‌اند ۴۰ کوینتیلیون معادل ۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سیاه‌چاله ستاره‌وار در جهان قابل مشاهده وجود دارد. یافته‌های این تیم مسیر را برای درک بهتر سیاه‌چاله‌های ستاره‌وار و سیاه‌چاله‌هایی با حجم متوسط که ممکن است به…