آرشیو

National University of Ireland Galway

ضربه سهمگینی که جو یک دنیای بیگانه را نابود کرد

اخترشناسان شواهدی از برخوردی سهمگین را در یک منظومه ستاره‌ای نزدیک مشاهده کرده‌اند که در این برخورد جرم کوچکتر نابود شده و جرم بزرگتر آسیب جدی دیده است. ستاره بزرگتر با نام HD 172555 با حدود ۲۳ میلیون سال سن، تنها ۹۵ سال نوری از زمین…