آرشیو

KTH Royal Institute of Technology

کشف نشانه‌هایی از وجود بخار آب در قمر مشتری توسط هابل

ستاره‌شناسان برای اولین بار با استفاده از داده‌های دو دهه گذشته تلسکوپ فضایی هابل در جو گانمید (Ganymede) یکی از قمرهای سیاره مشتری بخار آب کشف کردند. تحقیقات قبلی حاکی از آن بود که گانمید بزرگترین قمر منظومه شمسی بیش از همه اقیانوس‌های…