آرشیو

Kernel University

اگر قمر زمین، گازی بود چه اتفاقی می‌افتاد؟

سیاره‌های منظومه شمسی ما به دو شکل وجود دارند؛ برخی سنگی و برخی گازی. اما تمام قمرهای منظومه شمسی سنگی هستند، حتی آن‌هایی که به دور غول‌های گازی می‌چرخند. این موضوع به طور خاص، به جرم ماه، دمای اطراف آن و تاثیر نیروهای کشندی (Tidal Force)…