آرشیو

Colorado State University

استفاده از فناوری ماهواره برای کشف راز دریاهای شیری

دانشمندان قصد دارند با استفاده از فناوری ماهواره درباره پدیده‌هایی موسوم به دریاهای شیری (Milky seas) تحقیق کنند. این پدیده به شرایط خاصی در اقیانوس‌ها گفته می‌شود که طی آن مقادیر زیادی از آب با نوعی باکتری درخشان پوشیده می‌شود و این امر…