آرشیو

CITC

ارائه اینترنت 5G با پلتفرم استراتوسفری بر فراز عربستان

شرکت بریتانیایی SPL (سرواژه Stratospheric Platforms Limited) آزمایش اتصال 5G را به وسیله یک پلتفرم استراتوسفری بر فراز عربستان سعودی با موفقیت به انجام رساند. این آزمایش میان ایستگاه زمینی 5G، پلتفرم استراتوسفری در حال پرواز در ارتفاع ۴۵…