آرشیو

AGAPA

چگونه منظومه‌های ماهواره‌ای شرکت‌های کوچک می‌توانند سودآور باشند؟

شرکت‌های کوچک ماهواره‌ای در رقابت با شرکت‌های بزرگ قصد دارند کاربردهای خاصی از منظومه‌های ماهواره‌ای را ارائه دهند. آن‌ها همچنین از طریق به اشتراک‌گذاری داده‌ها به منظور ارائه خدمات سنجش از دور ارزان، ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. در همین…