آرشیو

وزارت پست و تلگراف و تلفن

سازمان فضایی چیست؟

سازمان فضایی ایران زمانی زیر مجموعه وزارت ارتباطات بود، اما در دوره‌ای دیگر زیر نظر نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت و بعد از آن دوباره به وزارت ارتباطات بازگشت.