آرشیو

محمدعلی فرقانی

سکانداران کشتی سرکش فضایی ایران

صنعت فضایی امروزه چنان در صنایع مختلف رخنه کرده است که شاید نتوان صرفا یک نهاد مشخص را متولی توسعه آن دانست. بااین‌وجود جایگاه سازمان فضایی ایران که از سال ۱۳۸۲ ایجاد شد، آن را به نهادی راهبردی در سکانداری بخش فضایی ایران مبدل کرده است،…