آرشیو

Vietnam Academy Of Science And Technology

ویتنام با کمک فرانسه ماهواره سنجشی توسعه می‌دهد

ویتنام و فرانسه برای توسعه یک ماهواره سنجش از دور موسوم به ونردست-۲ (VNREDSat-2) توافق کردند؛ ماموریتی که هدف از آن رفع نیازهای رصد زمین ویتنام، کمک به توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی این کشور عنوان شده است. توافق مذکور با حضور مقامات…