آرشیو

SSI

زمین یک شبه ماه جدید دارد!

دانشمندان وجود یک سنگ فضایی را تایید کرده‌اند که به عنوان شبه ماه برای زمین محسوب می‌شود؛ در واقع مانند ماه به دور زمین می‌چرخد، اما از نظر گرانشی وابسته به خورشید است.