آرشیو

Royal Astronomical Society

چگونه می‌توان به فضایی‌ها آدرس زمین را داد؟

کیهان به‌طرز غیرقابل تصوری بزرگ است و باتوجه‌به این گستردگی امکان زندگی موجودات هوشمند دیگر وجود دارد. حال اگر بخواهیم با آن‌ها ارتباط برقرار کنیم، چگونه باید آدرس زمین را بدهیم. دانشمندان می‌توانند از روش‌های گوناگونی برای فرستادن…