آرشیو

Leipzig University

یافته‌های دانشمندان از افق درونی سیاه‌چاله‌ها

محققان دریافتند در افق درونی یک سیاه‌چاله، جریان باردار کوانتومی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. به گفته آن‌ها اگر یک سیاه‌چاله دارای بار الکتریکی شود یا دوران کند، درون سیاه‌چاله سطحی وجود خواهد داشت که ویژگی‌هایش مشابه ویژگی‌های افق رویداد…