آرشیو

iznet

جلوگیری از تصویب هرگونه رژیم حقوقی محدود کننده برنامه های فضایی ایران در مجامع بین المللی

آرمان پیشینی، سرپرست مرکز روابط و همکاری‌های بین‌الملل سازمان فضایی ایران با بیان اینکه صیانت از حقوق فضایی کشور و جلوگیری از تصویب هرگونه رژیم حقوقی، رهنمود یا قطعنامه محدودکننده برنامه‌های فضایی ایران در مجامع بین‌المللی به ویژه کوپوس در…