آرشیو

Dartmouth College

سرچشمه آبفشان‌های قمر زحل شاید اقیانوس زیرسطحی آن نباشد

آبفشان‌های انسلادوس (Enceladus)، قمر یخی سیاره زحل، ممکن است مستقیما به اقیانوس زیر سطح این قمر متصل نباشند. دانشمندان در ابتدا تصور می‌کردند ستون‌هایی از بخار آب که توسط انسلادوس به فضا افشانده می‌شوند، از یک اقیانوس زیرسطحی عمیق سرچشمه…