آرشیو

CSIE

اولین ماهواره ارمنستان را آمریکا پرتاب می‌کند

اولین ماهواره ساخت ارمنستان نوامبر امسال سوار بر حامل فضایی فالکون-۹ شرکت اسپیس‌ایکس به مدار زمین فرستاده می‌شود. آزمایش این ماهواره مکعبی که دارای اهداف آموزشی است در سپتامبر تکمیل خواهد شد. در همین ر ابطه بخوانید: ماهواره‌های مسطح به کمک…