آرشیو

Bordeaux Astrophysics Laboratory

حداکثر چه تعداد سیاره می‌تواند در منظومه شمسی قرار بگیرد؟

منظومه شمسی دارای هشت سیاره است، اما تحت شرایطی خاص و با حذف برخی محدودیت‌ها در یک مدل فرضی می‌توان تعداد سیاره‌ها را تا هزاران سیاره افزایش داد که در ادامه این شرایط و محدودیت را بررسی می‌کنیم. منظومه شمسی در مقایسه با دیگر منظومه‌های…