آرشیو

PyroGenesys

استفاده از ماهواره‌های سنجش ‌از دور برای تولید برق در مناطق روستایی آفریقا

شرکت بریتانیایی پیروجنسیس (PyroGenesys) و تیمی از دانشگاه لستر (University of Leicester) انگلیس در قالب پروژه پیروپاور آفریقا (PyroPower Africa) به‌منظور تولید الکتریسیته از پسماندهای کشاورزی و غذایی در این قاره با یکدیگر به همکاری…