آرشیو

INFN

دستاورد مهم محققان در درک علت درخشش خورشید

محققان توانستند برای اولین‌بار ذرات بنیادی ناشی از یک فرایند ناشناخته را در خورشید شناسایی کنند. این کشف می‌تواند به درک بهتر ساختار و عناصر درونی خورشید و همچنین پدیده‌های دیگر عالم هستی مثل ابرنواخترها (Supernova) و مواد تشکیل‌دهنده…