آرشیو

CopaSat

منظومه جدید ماهواره‌ای برای مدیریت بحران در فضا مستقر می‌شود

مسائلی همچون مدیریت بحران نیاز به ارتباطی پایدار،ایمن و بدون تاخیر زمانی است و ماهواره‌های ارتفاع پایین این نوع ارتباط را تامین می‌کنند. همچنین برای داشتن ارتباطی گسترده و شبکه‌ای در دنیا به پوشش سراسری ماهواره‌ای نیاز است.به همین منظور…