آرشیو

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

شناسایی گسل‌ها و فرونشست‌ها ماهواره‌ای می‌شود

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و پژوهشگاه فضایی ایران در راستای همکاری‌های مشترک پژوهشی، آموزشی و اجرایی و با هدف اجرای بند ض ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، تفاهمنامه مشترک همکاری منعقد کردند تا شناسایی گسل‌ها و فرونشست‌ها به‌صورت…