آرشیو

آکنا

سپر کیهانی روسیه در تاجیکستان نوسازی شد

نیروهای مسلح روسیه مجموعه نظارت فضایی این کشور در تاجیکستان موسوم به«آکنا»رانوسازی کرده اند. هم اکنون آنها می توانند هر گونه تغییر تامسافت بیش از50هزارکیلومتری را در فضای کیهانی رصد کرده و از این مرکز از حملات کیهانی احتمالی جلوگیری…