آرشیو

Zuckerberg

استفاده فیس بوک از ماهواره های اسرائیل

فیس بوک قصد دارد ماهواره به فضا بفرستد تا به این وسیله تا سال 2016 برای همه مناطق کم توسعه و توسعه نیافته در آفریقا، اینترنت فراهم شود. Zuckerberg بنیانگذار فیس بوک با اعلام جزئیات این طرح گفت: فیس بوک این طرح خود را از نیمه سال آینده…