آرشیو

ولادیمیریوداکیموف

مدیر ارشد صنعت فضایی روسیه بازداشت شد

براساس رای دادگاه ناحیه باسمان در مسکو، ولادیمیر یوداکیموف مدیر تامین کیفیت آژانس فدرال فضایی روسیه (روس کاسموس) به اتهام ارتکاب فساد مالی به مدت دوماه بازداشت موقت شد. بر پایه مستندات ارائه شده دادستانی روسیه، مقام آژانس فدرال فضایی این…