آرشیو

اوستینف

نخستین گام ها در طرح های سرنشین دار-۵ ؛ اولین پرواز در سایه‌ای از دلهره

پرواز پنجمین وستک (Vostok ) در ساعت ۸:۵۴ روز ۲۵ مارس ۱۹۶۱ به فضا صورت گرفت گه با موفقیت در مدار لئو(LEO) قرار گرفت. از آنجا که هیچکس با قاطعیت مطمئن نبود که پرواز نخستین انسان با موفقیت پایان بپذیرد، کمیسیون مربوطه متن گزارش خبری در مورد…

نخستین گام ها در طرح های سرنشیندار-2 : حیوانات؛ پیشمرگان سفر های فضایی

در بخش اول گفتیم که نخستین ناو سرنشیندار چگونه طراحی و ساخته شد. اما برای یفر انسان به فضا، نخست باید این ناو در شرایط واقعی آزمایش می شد تا مشخص شود پرواز سرنشیندار آن برای انسان خطری ندارد. اینک دنباله ماجرا...