زمان پرتاب آخرین ماهواره اسپیس ایکس به فضا چه زمانی می باشد؟

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
توضیحات پرتاب
پرتاب های بعدی اسپیس ایکس
Spacex ماموریت راکت ظرفیت مدار مشتری مکان پرتاب زمان پرتاب
اسپاش
App update lauching in, 3-2-1...