آرشیو

hrynyk

پرتاب اولین ماهواره دانشگاه آلبرتا

دانشجویان دانشگاه آلبرتا اولین ماهواره خود موسوم به Ex-Alta 1 را به منظور مطالعه آب و هوای فضا و بررسی تاثیر آن بر روی زمین به فضا پرتاب خواهند کرد. Hrynyk کی از مهندسین پروژه می گوید که این ماهواره در پی بررسی میدان مغناطیسی زمین، چگلی…