آرشیو

کویبیشف

نخستین گام ها در طرح های سرنشیندار-4 : مرگ در اتاقک فشار

انتخاب شدگان برای انجام پرواز با سفینه وستک آماده بودند. کمیسیون، استفاده از فضانوردان را در پروازهای به ترتیب زیر توصیه کرد: گارگارین، تیتف، نیلوبف، نیکلایف، بیکوفسکی و پاپویچ. به این ترتیب شش کیهان نورد آمادگی خود را به پایان رساندند و…