1397/03/30

پایش شهرستان‌های استان همدان

با استفاده از تصاویر ماهواره‌ی و پردازش و تفسیر این تصاویر، تغییرات محدوده ۹ شهرستان از استان همدان طی سال‌های ۱۹۹۵ ، ۲۰۰۵ و ۲۰۱۷ استخراج شد. همانطور که در جدول شماره ۱ دیده می‌شود، از ۲۲سال گذشته تاکنون، محدوده حوزه شهری ۹ شهرستان فوق دستخوش تغییر شده و بصورت نسبی مساحت این شهرستان‌ها افزایش پیدا...
پایش شهرستان‌های استان همدان

با استفاده از تصاویر ماهواره‌ی و پردازش و تفسیر این تصاویر، تغییرات محدوده ۹ شهرستان از استان همدان طی سال‌های  ۱۹۹۵ ، ۲۰۰۵ و ۲۰۱۷ استخراج شد. همانطور که در جدول شماره ۱  دیده می‌شود، از ۲۲سال گذشته تاکنون، محدوده حوزه شهری ۹ شهرستان فوق دستخوش تغییر شده و بصورت نسبی مساحت این شهرستان‌ها افزایش پیدا کرده است. برای آشکارسازی این تغییرات در سال ۲۰۱۷از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل (Sentinel) با رزولوشن مکانی ۱۰ متر، سال ۲۰۰۵ از تصاویرماهواره‌ای آستر (Aster) ‌با رزولوشن مکانی ۱۵ متر و برای سال ۱۹۹۵ از تصاویر ماهواره‌ای لندست (Landsat ) با قدرت تفکیک مکانی ۳۰ استفاده گردید.

پایش شهرستان‌های استان همدانپایش شهرستان‌های استان همدان

داخلی | سنجش از دور |

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

معرفی بازی؛ با شبیه‌ساز فضایی اوربیتر، در فضا سفر کنید

اگر به دنبال یک بازی فضایی هستید که باعث می شود احساس کنید که فرمانده یک سفینه هستید، باید اوربیتر را در رایانه خود نصب کنید. Orbiter یک شبیه‌ساز فضایی سه بعدی است که در آن محیطی کاملا واقع گرایانه از فضا ترسیم شده است.