1393/12/23

همکاری فضایی روسیه و هند

دو کشور روسیه و هند به زودی گروه ویژه ای را تاسیس خواهند کرد. این گروه با همکاری وزارت مدیریت بحران روسیه و وزارت کشور هند ایجاد خواهد شد. کار این گروه گسترش نظارت فضایی می باشد که باعث خواهد شد تا به هنگام بروز بحران طبیعی به سرعت واکنش نشان دهد.
همکاری فضایی روسیه و هند
دو کشور روسیه و هند به زودی گروه ویژه ای را تاسیس خواهند کرد. این گروه با همکاری وزارت مدیریت بحران روسیه و وزارت کشور هند ایجاد خواهد شد. کار این گروه گسترش نظارت فضایی می باشد که باعث خواهد شد تا به هنگام بروز بحران طبیعی به سرعت واکنش نشان دهد.

نظر شما

پربازدیدکننده ترین خبر

فضا در قاب هنر؛ منظومه شمسی