آخرین خبر

فناوری فضایی، یک طاق نصرت تزئینی نیست

خبرگزاری‌ها و شبکه‌های برون‌مرزی چند روزی است بر اخبار پرتاب ماهواره توسط ایران تمرکز کرده و حتی پیش از پرتاب این ماهواره، عکس‌هایی را منتشر کرده‌اند که حاکی از آماده‌سازی پایگاه پرتاب‌های فضایی امام خمینی...

دیدگاه

گرفتاری‌های سیاسی برای ماهواره‌بر ایرانی

ماهواره‌بر ایرانی بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار برای پرتاب ماهواره‌‌ دانشگاه امیرکبیر از سوی عالی‌ترین مقامات کشور مجوز پرتاب گرفت. خبری که صرف نظر از موفقیت یا عدم موفقیت در پرتاب، دنیای سیاست را در ابعاد...

پربازدیدترین

فناوری فضایی، یک طاق نصرت تزئینی نیست

خبرگزاری‌ها و شبکه‌های برون‌مرزی چند روزی است بر اخبار پرتاب ماهواره توسط ایران تمرکز کرده و حتی پیش از پرتاب این ماهواره، عکس‌هایی را منتشر کرده‌اند که حاکی از آماده‌سازی پایگاه پرتاب‌های فضایی امام خمینی...

چند رسانه ای

فناوری فضایی، یک طاق نصرت تزئینی نیست

خبرگزاری‌ها و شبکه‌های برون‌مرزی چند روزی است بر اخبار پرتاب ماهواره توسط ایران تمرکز کرده و حتی پیش از پرتاب این ماهواره، عکس‌هایی را منتشر کرده‌اند که حاکی از آماده‌سازی پایگاه پرتاب‌های فضایی امام خمینی...

گزارش

فناوری فضایی، یک طاق نصرت تزئینی نیست

خبرگزاری‌ها و شبکه‌های برون‌مرزی چند روزی است بر اخبار پرتاب ماهواره توسط ایران تمرکز کرده و حتی پیش از پرتاب این ماهواره، عکس‌هایی را منتشر کرده‌اند که...

مقاله

فناوری فضایی، یک طاق نصرت تزئینی نیست

خبرگزاری‌ها و شبکه‌های برون‌مرزی چند روزی است بر اخبار پرتاب ماهواره توسط ایران تمرکز کرده و حتی پیش از پرتاب این ماهواره، عکس‌هایی را منتشر کرده‌اند که...

یادداشت

فناوری فضایی، یک طاق نصرت تزئینی نیست

خبرگزاری‌ها و شبکه‌های برون‌مرزی چند روزی است بر اخبار پرتاب ماهواره توسط ایران تمرکز کرده و حتی پیش از پرتاب این ماهواره، عکس‌هایی را منتشر کرده‌اند که...

گفتگو

فناوری فضایی، یک طاق نصرت تزئینی نیست

خبرگزاری‌ها و شبکه‌های برون‌مرزی چند روزی است بر اخبار پرتاب ماهواره توسط ایران تمرکز کرده و حتی پیش از پرتاب این ماهواره، عکس‌هایی را منتشر کرده‌اند که...