آخرین خبر

تعدیل نیروی اسپیس ایکس برای تأمین هزینه پروژه‌ها

شرکت فضایی اسپیس ایکس می‌خواهد حدود ۱۰درصد از بیش از شش هزار کارمند خود را مرخص کند. در این بیانیه آمده است: اسپیس ایکس باید به‌عنوان یک شرکت ارزان‌تر به کار خود ادامه دهد تا هم بتواند به ارائه خدمات...

دیدگاه

گرفتاری‌های سیاسی برای ماهواره‌بر ایرانی

ماهواره‌بر ایرانی بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار برای پرتاب ماهواره‌‌ دانشگاه امیرکبیر از سوی عالی‌ترین مقامات کشور مجوز پرتاب گرفت. خبری که صرف نظر از موفقیت یا عدم موفقیت در پرتاب، دنیای سیاست را در ابعاد...

چند رسانه ای

تعدیل نیروی اسپیس ایکس برای تأمین هزینه پروژه‌ها

شرکت فضایی اسپیس ایکس می‌خواهد حدود ۱۰درصد از بیش از شش هزار کارمند خود را مرخص کند. در این بیانیه آمده است: اسپیس ایکس باید به‌عنوان یک شرکت ارزان‌تر به کار خود ادامه دهد تا هم بتواند به ارائه خدمات...

گزارش

تعدیل نیروی اسپیس ایکس برای تأمین هزینه پروژه‌ها

شرکت فضایی اسپیس ایکس می‌خواهد حدود ۱۰درصد از بیش از شش هزار کارمند خود را مرخص کند. در این بیانیه آمده است: اسپیس ایکس باید به‌عنوان یک شرکت ارزان‌تر...

مقاله

تعدیل نیروی اسپیس ایکس برای تأمین هزینه پروژه‌ها

شرکت فضایی اسپیس ایکس می‌خواهد حدود ۱۰درصد از بیش از شش هزار کارمند خود را مرخص کند. در این بیانیه آمده است: اسپیس ایکس باید به‌عنوان یک شرکت ارزان‌تر...

یادداشت

تعدیل نیروی اسپیس ایکس برای تأمین هزینه پروژه‌ها

شرکت فضایی اسپیس ایکس می‌خواهد حدود ۱۰درصد از بیش از شش هزار کارمند خود را مرخص کند. در این بیانیه آمده است: اسپیس ایکس باید به‌عنوان یک شرکت ارزان‌تر...

گفتگو

تعدیل نیروی اسپیس ایکس برای تأمین هزینه پروژه‌ها

شرکت فضایی اسپیس ایکس می‌خواهد حدود ۱۰درصد از بیش از شش هزار کارمند خود را مرخص کند. در این بیانیه آمده است: اسپیس ایکس باید به‌عنوان یک شرکت ارزان‌تر...