آخرین خبر

کارگاه آشنایی با اقیانوس‌شناسی ماهواره‌ای برگزار می‌شود

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دریا دانشگاه تربیت مدرس قصد دارد «کارگاه آشنایی با اقیانوس‌شناسی ماهواره‌ای» را برگزار نماید.

دیدگاه

رفع قوانین ضد توسعه؛ انتظار بخش فضایی کشور از مجلس شورای اسلامی

انتخابات مجلس شورای اسلامی نه تنها واقعه‌ای مهم در فضای سیاسی کشور است بلکه می‌تواند آثار عمیقی بر توسعه علمی، به ویژه بخش فضایی ایران داشته باشد چرا که تحقیقات انجام شده در دفتر مطالعات فضایی اسپاش نشان...

چند رسانه ای

کارگاه آشنایی با اقیانوس‌شناسی ماهواره‌ای برگزار می‌شود

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دریا دانشگاه تربیت مدرس قصد دارد «کارگاه آشنایی با اقیانوس‌شناسی ماهواره‌ای» را برگزار نماید.

گزارش

کارگاه آشنایی با اقیانوس‌شناسی ماهواره‌ای برگزار می‌شود

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دریا دانشگاه تربیت مدرس قصد دارد «کارگاه آشنایی با اقیانوس‌شناسی ماهواره‌ای» را برگزار نماید.

مقاله

کارگاه آشنایی با اقیانوس‌شناسی ماهواره‌ای برگزار می‌شود

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دریا دانشگاه تربیت مدرس قصد دارد «کارگاه آشنایی با اقیانوس‌شناسی ماهواره‌ای» را برگزار نماید.

یادداشت

رفع قوانین ضد توسعه؛ انتظار بخش فضایی کشور از مجلس شورای اسلامی

انتخابات مجلس شورای اسلامی نه تنها واقعه‌ای مهم در فضای سیاسی کشور است بلکه می‌تواند آثار عمیقی بر توسعه علمی، به ویژه بخش فضایی ایران داشته باشد چرا که...

گفتگو

کارگاه آشنایی با اقیانوس‌شناسی ماهواره‌ای برگزار می‌شود

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دریا دانشگاه تربیت مدرس قصد دارد «کارگاه آشنایی با اقیانوس‌شناسی ماهواره‌ای» را برگزار نماید.